UCF voor een menswaardig Nederland!

Doel

Het hoofddoel van UCF is het bedrijven van actieve Politiek in de ruimste zin van het woord door onder meer het bieden van een (laagdrempelige) podium voor (actieve) politieke participatie in het algemeen. Duurzame voorspoedontwikkeling. Dit ook met in achtneming van de door de Verenigde Naties afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen. En verder alles wat ertoe bijdraagt aan de aspecten erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

De naleving van de (door Nederland geratificeerde) internationale- en Europese mensenrechten verdragen is voor UCF essentieel. UCF wil het historisch besef en bewustwording vooral op het gebied van de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme bevorderen en alles wat ertoe bijdraagt ter vereffening van de verwerpelijke effecten daarvan en de verwerking van het Nederlandse slavernijdossier. Hierbij valt te denken aan de actieve inzet op de bestrijding van raciaal en etnisch profileren en taalgebruik. UCF gaat daarom inzetten op de ontwikkeling van een Gemeentelijk Actie Plan Racismebestrijding (GAPR) zowel intern (gemeentedienst) als extern gericht (de stad).

Een aantal speerpunten

  1. Racisme vooral Afrofobie is één van de belangrijkste oorzaken van achterstelling, die ervoor zorgdraagt dat bepaalde groepen niet uit de gemarginaliseerde positie geraken. Als het aan UCF ligt zullen alle racistische fenomenen die refereren aan het verwerpelijk Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme geheel verdwijnen. Er moet een verbod komen op alle (cultuur historische) tradities die racistische elementen bevatten. Te beginnen met een aanpak gericht op de openbare ruimten in de gemeenten waar UCF deel uitmaakt van het stadsbestuur. UCF beseft maar al te goed dat het de steun nodig heeft van meer partijen. Het VN decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is een goed voorbeeld op grond waarvan is aangetoond dat mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd veel last hebben van alle specifieke vormen van racisme. Ook in Nederland. UCF is van oordeel dat de Politiek de plicht heeft om vooral de jongeren, de schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met racistisch getinte elementen. . Net als ten aanzien van andere burgergroepen zal UCF inzetten op de introductie van het begrip ‘Afrofobie’ om de specifieke meervoudige vormen van racisme ten aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst te duiden en om ze effectief te kunnen aanpakken.
  2. UCF wil vooral op de gebieden onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed en wetenschap, huisvesting, (volks)gezondheid en het seniorenbeleid (ouderenzorg) haar invloed uitoefenen. Vooral gericht op senioren met een etnische achtergrond zonder volledige AOW. Een belangrijke issue dat UCF zal aanpakken heeft betrekking op adequate ruimte biedende voorzieningen.
  3. Ten aanzien van onderwijs ziet UCF mogelijkheden voor de invoer van mensenrechten en cultuureducatie. Het cultureel erfgoed van de verschillende burgergemeenschappen in het land in het algemeen en in de stad in het bijzonder maakt deel uit van het leerprogramma waar we voor willen strijden. Zo denkt UCF aan het realiseren van meer bekendheid over KWANZAA en het stimuleren van activiteiten op dit gebied. UCF gaat ook inzetten op beleid gericht op het vergroten van de bekendheid van de Inheemse tradities en het cultureel erfgoed. Deze zijn in bijna alle opzichten onderbelicht.
  4. UCF zal zich ook inzetten op de invoering van het Papiamentu en Sranantongo als meerkeuzetalen in het regulier onderwijs.
  5. UCF zal zich inzetten om een educatieve voorziening te realiseren wat als vertrekpunt minimaal de Afrikaanse UBUNTU Filosofie heeft. In ieder geval een voorziening die het mogelijk maakt om (historische) informatie ook vanuit andere kaders dan het eurocentrisch perspectief te bestuderen. Het gaat hier om een filosofie die geen ‘kleur’ kent.
  6. UCF zal zich ook inzetten op de invoering van een steviger gender, intergenerationele en etniciteitstoets om de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen, senioren, jongeren en bi-culturelen in de verschillende posities binnen de gemeentedienst, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld die iets willen van de gemeente besturen, te garanderen.
  7. UCF zal zich ook inzetten op een grotere verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam op het gebied van het beheer van het Nationaal slavernijmonument: de verfraaiing en de realisatie van een kiosk maken deel uit van het programma van UCF.
  8. UCF gaat zich hard maken voor een Lokaal Gemeentelijk Diasporabeleid in het kader van Internationale Samenwerking.

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!