UCF voor een menswaardig Nederland!

UCF Streeft naar een Nederlandse samenleving  

 • Die gebaseerd is op de principes van het UBUNTUISME.  Toegegeven, op zoek naar het meervoudig perspectief als vertrekpunt voor het politiek handelen van UCF zijn we gestuit op de Grondwet van de Republiek Zuid-Afrika. De basisgedachte is UBUNTU als vertrekpunt voor de ‘nieuwe’ nationale overkoepelende normen en waarden na de afschaffing van het Apartheidssysteem. Een filosofie die recht doet aan de veelzijdige multiraciale en multiculturele Zuid Afrikaanse samenleving. Het wordt ook gebruikt als instrument voor het bevorderen van het nationale bewustzijn en in het kader van het proces van de democratische transformatie en natieopbouw. UBUNTU als grondbeginsel om te definiëren ‘wie we zijn en hoe we met anderen omgaan’.  Een filosofie die dus geen ‘kleur’ kent. 

  Onze mensheid wordt bevestigd wanneer wij de menselijkheid van anderen en dus van alle
  burgers in de samenleving respecteren. Respect, fatsoen, solidariteit en begrip, integriteit en goed/behoorlijk en rechtvaardig bestuur, mededogen, wederkerigheid ook in het belang van een inclusieve samenlevingsopbouw zijn de kernwaarden die UCF heeft omarmd.

  Om in de woorden van de voormalige Zuid Afrikaanse Aartsbisschop Desmond Mpilo Tutu te spreken: “A person is a person through other persons. None of us comes into the world fully formed. We would not know how to think, or walk, or speak, or behave as human beings unless we learned it from other human beings. We need other human beings to be human”.  In de uitleg van Madhiba Nelson Mandela: als mensen goed en gelijkwaardig worden behandeld, als ze gelijke kansen krijgen en de ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, als ze niet constant worden gecriminaliseerd of racistisch worden bejegend zullen ze ongetwijfeld beter presteren in de maatschappij. Dit met als effect dat de onderlinge verbondenheid wordt gestimuleerd en de verantwoordelijkheid van de individuele burger ten opzichte van de ander.

 • Die burgers in hun mensheid bevestigt en hun menselijkheid respecteert. ▪ Waar alle burgers, kunnen genieten van alle fundamentele rechten van de mens (culturele, vrouwen- en  mannen-, senioren-, kinder-, arbeiders-, migranten, vluchtelingen-, politieke rechten en de rechten van mensen met een beperking).
 • Waar oog is voor de effecten van de Nederlandse trans-Atlantische slaven/mensenhandel, slavernij en kolonialisme.
 • Waar geen plaats is voor racisme, institutionele uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid als de belangrijkste veroorzakers van de achterstelling  van bepaalde groepen burgers. Onder die groepen bevinden zich vooral burgers van Afrikaanse afkomst.

  De Missie is gericht op optimale naleving van de Nederlandse grondwet en de door Nederland geratificeerde VN Internationale Verdragen. O.a.:
 • Het Internationaal Verdrag dat gaat over de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (ICERD). Dit verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn.
 • Het Internationaal VN Kinderrechten Verdrag. Specifieke aandacht gaat uit naar aanbevelingnr.10 van het ECRI (Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie) beleid  om schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met (stereotype) racistisch getinte elementen en een onveilige omgeving.
 • Het VN-Vrouwenverdrag.
 • Het VN Verdrag die de rechten van de senioren regelt.
 • De 17 VN Duurzame  Ontwikkelingsdoelen.
 • Het VN Verdrag Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/(ILO-).
 • Het VN Internationaal Vluchtelingenverdrag.
 • De Resolutie VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!