UCF voor een menswaardig Nederland!

De ‘Politieke Arena’ is een Landelijke Politieke Partij rijker

Onder de naam UCF (UBUNTU CONNECTED FRONT) hoopt deze nieuwe Partij deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Amsterdam/Rotterdam 25 december 2017

Motor achter UCF is Politicus Iwan Leeuwin momenteel voorzitter van de FIL (Fractie Iwan Leeuwin) in het stadsdeel Zuid Oost, Amsterdam. UCF gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en Rotterdam. Deze twee gemeenten zijn voor UCF de graadmeter voor de volgende Landelijke Verkiezingen voor een Nationaal Parlement, zegt Leeuwin. Over de Naam van de Partij zegt hij: “er is goed nagedacht. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er is een kleine peiling gehouden onder key personen uit de achterban.

Ook zijn er deskundigen geraadpleegd, in binnen en buitenland. We hebben daarbij ook het verhaal verteld over de positie van Nederlandse burgers in het bijzonder van Afrikaanse afkomst in de Nederlandse nationale politieke partij structuren en de politieke bestuursorganen. Ook over de onverkiesbare plaatsen op de verschillende lijsten van de deelnemende partijen aan de in maart 2017 gehouden verkiezingen voor Tweede kamer der Staten-Generaal. Ook de achtergestelde positie van burgers met een Inheemse achtergrond is zorgwekkend. Daar wil UCF verandering in brengen op zo een manier dat hun zichtbaarheid wordt bevorderd en de kansen worden vergroot. Dat zal ook op de kandidatenlijst worden geëffectueerd.

Filosofie, visie en missie

UCF streeft naar een samenleving die gebaseerd is op de principes van het U-BUNTUISME. Toegegeven, op zoek naar het meervoudig perspectief als vertrekpunt voor het politiek handelen van UCF, zijn we gestuit op de Grondwet van de Republiek Zuid Afrika die U-BUNTU als basis filosofie heeft; als vertrekpunt voor de ‘nieuwe’ nationale overkoepelende normen en waarden na de afschaffing van het Apartheidssysteem. Een filosofie die recht doet aan de veelzijdige multiraciale en multiculturele Zuid Afrikaanse samenleving. UBUNTU als instrument voor het bevorderen van het nationale bewustzijn en in het kader van het proces van de democratische transformatie en natieopbouw. U-BUNTU als een manier om te definiëren ‘wie we zijn en hoe we met anderen omgaan’. Is een filosofie die dus geen ‘kleur’ kent. Onze mensheid wordt bevestigd wanneer wij de menselijkheid van anderen en dus van alle burgers in de samenleving respecteren. Respect, fatsoen, solidariteit en begrip, integriteit en goed/behoorlijk en rechtvaardig bestuur, mededogen, wederkerigheid ook in het belang van een inclusieve samenlevingsopbouw zijn deze de kernwaarden die UCF heeft omarmd. Om in de woorden van de voormalige Zuid Afrikaanse Aartsbisschop Desmond Mpilo Tutu te spreken: “A person is a person through other persons. None of us comes into the world fully formed. We would not know how to think, or walk, or speak, or behave as human beings unless we learned it from other human beings. We need other human beings in order to be human”.  In de uitleg van Madhiba Nelson Mandela: als mensen goed en gelijkwaardig worden behandeld, als ze gelijke kansen krijgen en de ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, als ze niet constant worden gecriminaliseerd of racistisch worden bejegend zullen ze ongetwijfeld beter presteren in de maatschappij. UCF voegt daaraan toe: als ze niet constant voor radicaal worden uitgemaakt bijvoorbeeld als ze voor hun mensenrechten willen opkomen. Ook omdat het de onderlinge verbondenheid, menselijkheid en de verantwoordelijkheid van de individuele burger met elkaar stimuleert.

Doel en Speerpunten

Doel

Het hoofddoel van UCF is het bedrijven van actieve Politiek in de ruimste zin van het woord door onder meer het bieden van een (laagdrempelige) podium voor (actieve) politieke participatie in het algemeen. Duurzame voorspoedontwikkeling. Dit ook met in achtneming van de door de Verenigde Naties afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen. En verder alles wat ertoe bijdraagt aan de aspecten erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

De naleving van de (door Nederland geratificeerde) internationale- en Europese mensenrechten verdragen is voor UCF essentieel. UCF wil het historisch besef en bewustwording vooral op het gebied van de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme bevorderen en alles wat ertoe bijdraagt ter vereffening van de verwerpelijke effecten daarvan en de verwerking van het Nederlandse slavernijdossier. Hierbij valt te denken aan de actieve inzet op de bestrijding van raciaal en etnisch profileren en taalgebruik. UCF gaat daarom inzetten op de ontwikkeling van een Gemeentelijk Actie Plan Racismebestrijding (GAPR) zowel intern (gemeentedienst) als extern gericht (de stad).

Een aantal speerpunten

  1. Racisme vooral Afrofobie is één van de belangrijkste oorzaken van achterstelling, die ervoor zorgdraagt dat bepaalde groepen niet uit de gemarginaliseerde positie geraken. Als het aan UCF ligt zullen alle racistische fenomenen die refereren aan het verwerpelijk Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme geheel verdwijnen. Er moet een verbod komen op alle (cultuur historische) tradities die racistische elementen bevatten. Te beginnen met een aanpak gericht op de openbare ruimten in de gemeenten waar UCF deel uitmaakt van het stadsbestuur. UCF beseft maar al te goed dat het de steun nodig heeft van meer partijen. Het VN decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is een goed voorbeeld op grond waarvan is aangetoond dat mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd veel last hebben van alle specifieke vormen van racisme. Ook in Nederland. UCF is van oordeel dat de Politiek de plicht heeft om vooral de jongeren, de schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met racistisch getinte elementen. . Net als ten aanzien van andere burgergroepen zal UCF inzetten op de introductie van het begrip ‘Afrofobie’ om de specifieke meervoudige vormen van racisme ten aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst te duiden en om ze effectief te kunnen aanpakken.
  2. UCF wil vooral op de gebieden onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed en wetenschap, huisvesting, (volks)gezondheid en het seniorenbeleid (ouderenzorg) haar invloed uitoefenen. Vooral gericht op senioren met een etnische achtergrond zonder volledige AOW. Een belangrijke issue dat UCF zal aanpakken heeft betrekking op adequate ruimte biedende voorzieningen.
  3. Ten aanzien van onderwijs ziet UCF mogelijkheden voor de invoer van mensenrechten en cultuureducatie. Het cultureel erfgoed van de verschillende burgergemeenschappen in het land in het algemeen en in de stad in het bijzonder maakt deel uit van het leerprogramma waar we voor willen strijden. Zo denkt UCF aan het realiseren van meer bekendheid over KWANZAA en het stimuleren van activiteiten op dit gebied. UCF gaat ook inzetten op beleid gericht op het vergroten van de bekendheid van de Inheemse tradities en het cultureel erfgoed. Deze zijn in bijna alle opzichten onderbelicht.
  4. UCF zal zich ook inzetten op de invoering van het Papiamentu en Sranantongo als meerkeuzetalen in het regulier onderwijs.
  5. UCF zal zich inzetten om een educatieve voorziening te realiseren wat als vertrekpunt minimaal de Afrikaanse U-BUNTU Filosofie heeft. In ieder geval een voorziening die het mogelijk maakt om (historische) informatie ook vanuit andere kaders dan het eurocentrisch perspectief te bestuderen. Het gaat hier om een filosofie die geen ‘kleur’ kent.
  6. UCF zal zich ook inzetten op de invoering van een steviger gender, intergenerationele en etniciteitstoets om de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen, senioren, jongeren en bi-culturelen in de verschillende posities binnen de gemeentedienst, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld die iets willen van de gemeente besturen, te garanderen.
  7. UCF zal zich ook inzetten op een grotere verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam op het gebied van het beheer van het Nationaal slavernijmonument: de verfraaiing en de realisatie van een kiosk maken deel uit van het programma van UCF.
  8. UCF gaat zich hard maken voor een Lokaal Gemeentelijk Diasporabeleid in het kader van Internationale Samenwerking.

Voor informatie E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!