UCF voor een menswaardig Nederland!

De algemene standpunten van UCF

1. Racisme,  uitsluiting,  vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid zijn de belangrijkste oorzaken van achterstelling van bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving.  Onder die groepen bevinden zich vooral burgers van Afrikaanse afkomst, ook ten gevolge van de effecten van het Nederlandse slavernijverleden.  Achterstelling zorgt ervoor dat bepaalde groepen burgers niet of nauwelijks uit de geïsoleerde positie komen. Daarin  wil  UCF verandering  brengen.  UCF is  van  mening  dat  het  politiek bestuurlijk handelen gebaseerd op het Ubuntuisme garant staat voor een samenleving waarbij alle burgers in hun mensheid worden bevestigd en de menselijkheid wordt gerespecteerd. Dit zal tot gevolg hebben dat alle burgers, geen enkele uitgezonderd, kunnen genieten van alle fundamentele rechten inclusief de culturele rechten van de mens.

De politiek van UCF is gericht op:

 • Alle mensen: vrouwen, mannen, jongeren, kinderen, senioren. Dat wil ook zeggen meer aandacht voor (migranten) senioren zonder volledige AOW; voor één oudergezinnen,  tienerouders en  burgers  met  financieel en  sociaal maatschappelijke problemen. UCF blijft zich inspannen voor een volledige AOW ten aanzien van AOW gerechtigden die vielen onder de “Nederlandse Vlag”.
 • Goed  onderwijs inclusief  mensenrechten-  en  cultuureducatie.  Het  historisch  en cultureel erfgoed van de verschillende burgergemeenschappen in Nederland moet deel uitmaken van het onderwijsleerplan, kerndoelstellingen en eindtermen. Goed onderwijs wil tevens zeggen het ontwikkelen van leerprogramma’s, leermiddelen, methoden en technieken met als uitgangspunt het meervoudig perspectief en het dekoloniseren van het onderwijssysteem.
 • UCF denkt ook aan de invoering van meerkeuze talen in het onderwijs bijvoorbeeld het Papiamento en Sranan Tongo. Op deze wijze wordt er formele erkenning gegeven aan de talen die in de (voormalige) koloniën van Nederland werden en nog steeds worden gesproken, ook in Nederland. Het zijn belangrijke communicatietalen van de burgers uit de (voormalige) Nederlandse koloniën. Het spreken van de eigen taal is het allersterkste communicatiemiddel waarover een mens beschikt.
 • Burger- en politieke participatie op elk niveau. We zijn er op dit moment getuige van het feit dat zwarte burgers van Afrikaanse afkomst, nazaten van de tot slaaf gemaakten geen deel uitmaken van geen enkele politieke fractie in de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Kabinet Rutte III representeert geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving. D66, CDA en CU zijn naast de VVD verantwoordelijk voor de samenstelling van dit huidige kabinet. Het uitsluiten van bepaalde groepen uit de politiek heeft ook effect op deskundigheidsbevordering en capaciteitsontwikkeling binnen het Nederlandse politieke bestel.
 • UCF wil  met  de  komende  gemeenteraadsverkiezingen  starten  met  een inhaalslag voor wat betreft politieke participatie. Dit komt tot uitdrukking in de samenstelling van haar kandidatenlijst.

2. Het Internationaal Verdrag dat gaat over de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (ICERD)  is  één  van de belangrijkste mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties.  Het verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn. Door het bekrachtigen door het Nederlandse parlement heeft de Nederlandse Staat zich verplicht tot de naleving van het Verdrag. Dat schept ook verplichtingen naar de kant van de lokale overheden.

UCF is  van  mening  dat  het  bestrijden  van  alle  vormen  van  racisme, vreemdelingenhaat,   uitsluiting   en   aanverwante   onverdraagzaamheid   een belangrijke verantwoordelijkheid is van de Politieke bestuurders. Deze hebben onder andere de plicht om vooral de schoolgaande jeugd zoals ook vastgelegd in Artikel 2 van het Internationaal VN Kinderrechten Verdrag, en de ECRI Policy Recomendation nr. 10  te vrijwaren van onderwijs met (stereotype) racistisch getinte elementen en een onveilige omgeving.

Een g
rotere betrokkenheid op dit gebied van schoolbesturen, oudercommissies, jongerenwerkers is essentieel.

 • Met een verbod op de uitoefening van alle (cultuurhistorische) tradities die racistische elementen bevatten wordt bevorderd dat alle burgers in Nederland kunnen genieten van de fundamentele rechten van de mens.
 • UCF Is van  oordeel  dat  de  focus  niet  alleen  moet  zijn  gericht  op klachtenbehandelinginstrumenten. Oorzaakbestrijding is evenzo belangrijk. Dat wil zeggen dat er genoeg fondsen beschikbaar gesteld moeten worden. Ook tegen de achtergrond van een groeiende racistisch klimaat in Nederland. Fondsen zijn nodig voor deskundigheidsbevordering om effectieve aanpak te kunnen  realiseren. Anti Discriminatie voorzieningen moeten beter toegerust worden met deskundigheid op het gebied van oorzaak bestrijding.

3. UCF is van mening dat als het goed gaat in het land van herkomst het in de meeste gevallen ook goed zal gaan met haar diasporagemeenschap in Nederland. Maar ook dan, als het goed gaat, kan het zijn dat expertise op bepaalde gebieden: energie, water, klimaat, milieu, infrastructuur, woning en stedenbouw en bij conflicten door het land van herkomst hard nodig is. Dat is de reden dat landen een diasporabeleid hebben ontwikkeld.

 • UCF is voor een Lokaal Gemeentelijk Diasporabeleid (LGD) in het kader van internationale samenwerking en versterking van stedenbanden draagt bij aan internationale solidariteit, stadsdiplomatie en tevreden burgers.

4. Het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 2015-2024 is een belangrijk instrument om onder meer de specifieke meervoudige vormen van racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden met als doel om ze effectief te kunnen aanpakken. De introductie van het begrip ‘Afrofobie’ en de daaraan gekoppelde specifieke (gemeentelijke) beleidsmaatregelen en (monitoring) instrumenten net als ten aanzien van de bestrijding van antisemitisme, islamfobie, homofobie, transgenderfobie, maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het VN-decenniu. Dit heeft als positief effect het tegengaan van raciaal en etnisch profileren vooral bij politie optreden en het bevorderen van voorspoedontwikkeling van deze specifieke doelgroep op alle beleidsgebieden van zorg.

 • Net als de wens om op Nationaal Rijksniveau een Nationaal Actie Plan te realiseren gaat UCF voor de ontwikkeling van een Gemeentelijk Actieplan VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomstUCF wil  een  waardiger  afwikkeling  van  het Nederlandse  slavernijdossier.  Dit houdt tevens in Reparations en Excuses van alle Steden die hebben geprofiteerd van de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme.

Voorzover van toepassing:

 • Realiseren van  adequate  huisvesting  voor  het  Nationaal  instituut  Nederlands slavernijverleden en erfenis.
 • Meer aandacht voor een schone omgeving van het Nationaal slavernijmonument.
 • Het realiseren van adequate voorzieningen bij het Nationaal slavernijmonument.

5. UCF wil de  17  duurzame  ontwikkelingsdoelen  (SDG’s)  die  VN  Lidstaten, waaronder Nederland, met elkaar in 2015 hebben vastgesteld, dichter bij de lokale  politiek  brengen.  Naast  de 17 doelen gaat  het  om  139  subdoelen  en  304 indicatoren.  UCF gaat  voor  een  gemeentelijk  beleid  met  de  SDG’s  als uitgangspunt voorzover vallend onder de gemeentelijke bevoegdheden.

De gebieden:

 • Gemeentelijk inkoopbeleid  (computers,  dienstkleding,  uniformen,  (Vracht-)auto’s, natuursteen, diensten).
 • Alternatieve energie, Afvalverwerking, Hergebruik en Voorlichting.
 • Een gender, intergenerationele en etniciteitseffecttoets is een belangrijk instrument om de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen, jongeren, senioren, en etnisch culturele groepen op de verschillende posities binnen de gemeentediensten maar ook binnen het bedrijfsleven (contract compliance) en het maatschappelijk middenveld die iets willen van het gemeentebestuur, te garanderen. De toets geldt ook ten aanzien van mensen met een beperking.
 • Het recht op arbeid en de plicht om arbeid (in loondienst) te verrichten houdt tevens in dat arbeid en scholing moet zijn afgestemd op het competentieniveau en de talenten van alle werkzoekenden en de competentiebehoeften van werkgevers.

Beperken werkgevers zich bij de werving van personeel tot slechts een deel van de bevolking,  dan  beperkt  die  werkgever  daarmee  ook de  kwaliteit  van  het  reservoir waaruit deze werkgever kan putten.

Het langdurig uitsluiten van bepaalde groepen van de arbeidsmarkt leidt op den duur tot vorming van een etnisch sub proletariaat.  Met als gevolg gettovorming en rassenonlusten. Werving, selectie en benoeming van medewerkers op basis van etnisch- raciale overwegingen moet dan ook als onwenselijk worden geacht. Een aantal belangen op een rij:

 • Bedrijfsbelang, vanwege de groeiende economische noodzaak tot het in dienst nemen van vrouwen, jongeren, mensen van verschillende etniciteit en mensen met een beperking;
 • Commercieel belang: Klanten en externe stakeholders zijn divers samengesteld. Naar de kant van de klanten toe werkt het motiverend als ze in die organisatie een afspiegeling zien van de multiculturele samenleving;
 • Wettelijke regels: Internationale afspraken en antidiscriminatiewetmaatregelen en conventies, vastgelegd in verdragen en resoluties, verplichten ertoe;
 • De morele overtuiging dat het onwenselijk en niet correct is om bepaalde groepen uit te sluiten van de arbeidsorganisatie en het beleid vooral te richten op het aanstellen van een bepaalde etnisch-raciale groep en/of  sekse. Dit geldt ook voor leeftijdsgroepen en mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt zoals mensen met een beperking.
 • Rechtvaardige en gelijkwaardige beloning voor mannen, vrouwen bij dezelfde werkzaamheden en gelijke omstandigheden.
 • Adequate gezondheidszorg  betekent ook afstemming op de effecten van het Nederlandse slavernij en koloniaal verleden. Dat betekent meer onderzoek over de effecten van het verleden zodat op maat gerichte medische en sociaal maatschappelijke aanpak kan worden gerealiseerd. Te vaak horen wij dat cliënten van Afrikaanse afkomst uit kwetsbare gezinnen in systemen (o.a. psychiatrische inrichtingen) terecht komen waar ze niet thuishoren. En ook dat zij onder druk worden gezet om akkoord te gaan met een bepaalde procedure met alle gevolgen van dien.
 • Betaalbare woningen en op grote gezinnen afgestemde adequate huisvesting en dus gebaseerd op vraag en aanbod. Een leefomgeving waar iedereen zich veilig voelt. Alwaar vooral jongeren door goed en op de groepen en talenten afgestemd beleid zich erkend voelen in plaats van speelbal voor politici die zich schuldig maken aan aanverwante onverdraagzaamheid. Schoolgebouwen ook beschikbaar stellen voor de realisatie van nog meer weekendscholen.
 • Voldoende en eerlijke verdeling van ruimte biedende voorzieningen in de wijken ten behoeve van kunst-, cultuur- en religieuze uitingen, vrijetijdsbesteding, recreatie en sport. De gedachten gaan tevens uit naar een Afrika huis, een Winti-Tempel, een Mandir en een huis ter beoefening van de Inheemse cultuur.
 • Het tegengaan van een woon, huisvesting en vestigingsbeleid die gericht zijn op het uitsluiten of beter gezegd het wegjagen van bepaalde groepen burgers en zelfstandige ondernemers in de wijk, buurt of stad. Voorkom ‘gentrificatie’ praktijken.

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!