UCF voor een menswaardig Nederland!

VERKIEZINGSPROGRAMMA UCF AMSTERDAM

Voor UCF Amsterdam gelden de volgende uitgangspunten

Grondbeginselen van UCF zijn gestoeld op de UBUNTU filosofie en op een samenleving:

 • Die burgers in hun mensheid bevestigt en hun menselijkheid respecteert.
 • Waar alle burgers, kunnen genieten van alle fundamentele rechten van de mens (culturele, vrouwen- en mannen-, senioren-, kinder-, arbeiders-, migranten, vluchtelingen-, politieke rechten en de rechten van mensen met een beperking).
 • Waar oog is voor de effecten van de Nederlandse trans-Atlantische slaven/mensenhandel, slavernij en kolonialisme.
 • Waar geen plaats is voor racisme, institutionele uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid als de belangrijkste veroorzakers van de achterstelling van bepaalde groepen burgers. Onder die groepen bevinden zich vooral burgers van Afrikaanse afkomst.

De Missie is gericht op optimale naleving van de Nederlandse grondwet en de door Nederland geratificeerde VN Internationale Verdragen. O.a:

 • Het Internationaal Verdrag dat gaat over de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie(ICERD). Dit verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn.
 • Het Internationaal VN Kinderrechten Verdrag. Specifieke aandacht gaat uit naar 10 van het ECRI (Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie) beleid om schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met (stereotype) racistisch getinte elementen en een onveilige omgeving.
 • Het VN-Vrouwenverdrag.
 • Het VN Verdrag die de rechten van de senioren regelt.
 • De 17 VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
 • Het IAO ( ILO-)Verdrag.
 • Het VN Internationaal Vluchtelingenverdrag.
 • De Resolutie VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.

Inspanningen zijn op het gebied van onder andere:

 • Senioren zonder volledige AOW; éénoudergezinnen, tienerouders en burgers met financieel en sociaal maatschappelijke problemen. Personen: met een bijstandsuitkering, die in volkomen armoede leven; en met een “lange afstand tot de arbeidsmarkt”. We willen ook meer maatregelen om eenzaamheid te voorkomen.
 • Goed onderwijs inclusief mensenrechten- en cultuureducatie. Het ontwikkelen van leerprogramma’s, leermiddelen, methoden en technieken met als uitgangspunt het meervoudig perspectief en het dekoloniseren van het onderwijssysteem. Invoering van meerkeuze talen in het onderwijs bijvoorbeeld het Papiamento en Sranan Tongo.
 • Een verbod op de uitoefening van alle (cultuurhistorische) tradities die racistische elementen bevatten.
 • Stimuleren van maatregelen ter bestrijding van raciaal en etnisch profileren onder andere bij de politie.
 • Op het gebied van racismebestrijding focus niet alleen gericht op klachtenbehandeling instrumenten maar ook op oorzaakbestrijding.
 • De invoering van het begrip Afrofobie en het realiseren van een meldpunt Afrofobie.
 • Een Gemeentelijk Diasporabeleid (GDB) in het kader van internationale samenwerking en versterking van stedenbanden draagt bij aan internationale solidariteit, stadsdiplomatie en tevreden burgers.
 • Een Gemeentelijk Actie Plan (GAPPOAD) VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.
 • Realiseren van adequate huisvesting voor het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Meer aandacht voor een schone omgeving van het Nationaal slavernijmonument. Het realiseren van adequate voorzieningen bij het Nationaal slavernijmonument zoals een kiosk en andere toeristische attracties.
 • Gemeentelijk inkoopbeleid (computers, dienstkleding, uniformen, (Vracht-)auto’s, natuursteen, diensten) en Alternatieve energie, Afvalverwerking, Hergebruik en Voorlichting.
 • De invoering van een gender, intergenerationele en etniciteitseffect-toets om de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen, jongeren, senioren, en etnisch culturele groepen op de verschillende posities in de gemeente te garanderen. De toets geldt ook ten aanzien van mensen met een beperking.
 • Creëren van (gesubsidieerde) banen als opstap voor een vaste baan. Stimuleren van vrijwilligerswerk.
 • Rechtvaardige en gelijkwaardige beloning voor mannen, vrouwen bij dezelfde werkzaamheden en gelijke omstandigheden.
 • Adequate gezondheidszorg betekent ook afstemming op de effecten van het Nederlandse slavernij en koloniaal verleden.
 • Betaalbare woningen en op grote gezinnen afgestemde adequate huisvesting en veilige leefomgeving.
 • Schoolgebouwen ook beschikbaar stellen voor de realisatie van nog meer weekendscholen.
 • Voldoende en eerlijke verdeling van ruimte biedende voorzieningen in de wijken ten behoeve van kunst-, cultuur- en religieuze uitingen, vrijetijdsbesteding, recreatie en sport. De gedachten gaan tevens uit naar een Afrika huis, een Winti-Tempel, een Mandir en een huis ter beoefening van de Inheemse cultuur.
 • Het tegengaan van een woon, huisvesting en vestigingsbeleid die gericht zijn op het uitsluiten of beter gezegd het wegjagen van bepaalde groepen burgers en zelfstandige ondernemers in de wijk, buurt of stad. Voorkom ‘gentrificatie’ praktijken.

UCF Amsterdam

Word donateur

UCF Logo small

Word lid!

UCF Logo small

Word vrijwilliger!